KẾ HOẠCH SỐ 7472/KH-UBND
   
   

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7472/KH-UBND Nha Trang, ngày 12 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-
CP);
- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành
Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức;
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức, viên chức;
- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp
lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư
số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT
ngày 02/02/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường
trung học cơ sở công lập;
- Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm tổng phụ
trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
công lập.
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công
chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;
2
- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương
viên chức chuyên ngành thư viện;
- Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp
lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường
chuyên biệt công lập;
- Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công
chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
- Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của
liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về y tế trường học;
- Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ,
bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của
Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành y tế;
- Công văn số 217/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục
mầm non, phổ thông công lập;
- Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Khánh
Hòa ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương,
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Khánh Hòa về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách
nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân
thành phố Nha Trang năm học 2022-2023;
- Công văn số 910/UBND-TH ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa
về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông công lập;
- Công văn số 271/SNV-TCCB-CCVC ngày 05/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh
Khánh Hòa việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm
non, phổ thông công lập, Công văn số 2962/SNV-TCBC-CCVC ngày 15/9/2022
của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức sự
nghiệp giáo dục và đào tạo.
3
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đạo đức, năng lực đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc UBND thành phố Nha Trang theo số lượng người làm việc được giao, đảm
bảo chất lượng theo từng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển; căn cứ vào chỉ tiêu số lượng
người làm việc đã được cơ quan có thẩm quyền giao.
Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, khách quan,
cạnh tranh và đúng pháp luật. Tuyển dụng đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
và vị trí việc làm.
III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Khánh Hòa về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân
sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân
dân thành phố Nha Trang năm học 2022-2023. Uỷ ban nhân dân thành phố Nha
Trang đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng như sau:
- Số lượng người làm việc được giao : 3.995 người
- Số lượng viên chức hiện có : 3.150 người.
- Số lượng người chưa thực hiện : 845 người.
- Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng
+ Giáo viên Mầm non hạng III (V.07.02.26)
+ Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29)
+ Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)
+ Kế toán viên trung cấp (06.032)
+ Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)
+ Văn thư trung cấp (02.008)
+ Thư viện viên hạng IV (V.10.02.07)
+ Nhân viên thiết bị (V.07.07.20)
: 518 chỉ tiêu
: 82 chỉ tiêu.
: 227 chỉ tiêu.
: 77 chỉ tiêu.
: 33 chỉ tiêu.
: 36 chỉ tiêu.
: 24 chỉ tiêu.
: 35 chỉ tiêu.
: 04 chỉ tiêu.
(Đính kèm phụ lục chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức)
4
IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN
TRONG TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng
khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định
về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Điều kiện cụ thể
3.1. Giáo viên Mầm non
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày
02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
mầm non công lập:
3.2. Giáo viên Tiểu học
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày
02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
tiểu học công lập:
3.3. Giáo viên Trung học cơ sở
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày
02/02/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung
học cơ sở công lập:
3.4. Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm viên chức văn phòng
Người dự tuyển vị trí nhân viên phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp
vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:
5
a) Kế toán
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022
của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương
đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
b) Y tế
Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTBGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
y tế trường học và Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
c) Văn thư
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021
của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương
đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành
văn thư:
d) Thư viện
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày
01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện:
a) Thiết bị
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày
28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở
giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập:
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào
kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân
sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký
ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ
trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh viên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
6
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc UBND thành phố Nha Trang được thực hiện thông qua hình thức: Xét tuyển
1. Nội dung xét tuyển: Được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1.1 Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí
việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển
được tham dự Vòng 2.
1.2. Vòng 2:
a) Đối với thí sinh dự tuyển vị trí việc làm: giáo viên mầm non, giáo viên
tiểu học, giáo viên trung học cơ sở
- Thí sinh dự tuyển phải tham gia thực hành: đứng lớp giảng dạy 1 tiết học.
Thời gian: theo quy định của các văn bản chuyên ngành
- Nội dung kiến thức gồm: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề
nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.
b) Đối với thí sinh dự tuyển vị trí việc làm: văn thư, thiết bị, thư viện, kế
toán, y tế
- Thí sinh dự tuyển phải tham gia phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn: 30 phút
(không tính thời gian chuẩn bị).
- Nội dung kiến thức gồm: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề
nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Điểm thi viết được tính theo thang điểm 100
1.3. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.
2. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục IV Kế
hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu
được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại
tiết 2 điểm a khoản 2 Mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm
cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu
7
vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển
dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian tổ chức tuyển dụng
(UBND thành phố sẽ thông báo sau khi Kế hoạch được phê duyệt)
2. Địa điểm tổ chức tuyển dụng
Địa điểm tổ chức thi: UBND thành phố sẽ thông báo cụ thể đến thí sinh dự
tuyển.
3. Lệ phí xét tuyển
- Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Hội đồng tuyển dụng tổ chức thu lệ
phí ngay sau khi công bố những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2.
VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thông báo công khai việc tuyển dụng viên chức trên phương tiện thông
tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở
làm việc của UBND thành phố Nha Trang và tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
b) Nội dung thông báo tuyển dụng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều
14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 ban hành
theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) tại Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang (114
Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang) và 04 phong bì có dán tem, trên phong bì ghi cụ
thể số điện thoại, địa chỉ người nhận và 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm.
b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo
tuyển dụng công khai theo quy định.
c) Những lưu ý khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong
Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu
người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được đưa vào
danh sách dự tuyển.
8
- Đến thời điểm hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp
chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham
gia kỳ tuyển dụng.
3. Tổ chức xét tuyển
a) Kiểm tra thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (vòng 1)
- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển
dụng viên chức, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban kiểm
tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra các điều kiện của người dự tuyển.
- Sau khi kết thúc việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:
+ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố ban
hành quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng.
+ Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện dự tuyển thì chậm
nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội
đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự
tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
b) Tổ chức thi vòng 2
- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu
chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và
thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải
trên Trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại UBND thành phố.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự
vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi vòng 2.
c) Thông báo kết quả tuyển dụng
- Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05
ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem
xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả
tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện
tử của UBND thành phố và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn
bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông
báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến UBND thành phố để hoàn thiện hồ
sơ tuyển dụng theo quy định.
d) Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng
tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang để hoàn
thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển,
chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)…
9
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự
tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng
quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang ra quyết
định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không được tiếp nhận Phiếu
đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo của thành phố.
e) Ký hợp đồng làm việc và nhận việc
- Đối với từng vị trí việc làm, người trúng tuyển có số điểm cao nhất sẽ được
ưu tiên chọn nhiệm sở trước và tiếp tục cho đến khi hết chỉ tiêu của từng vị trí việc
làm đó. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu
cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao
hơn là người được ưu tiên chọn nhiệm sở trước; nếu vẫn không xác định được thì
người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển
dụng, Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định tuyển dụng viên chức, đồng thời
gửi quyết định tuyển dụng đến người trúng tuyển và các đơn vị sự nghiệp có nhu
cầu tuyển dụng để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng,
người được tuyển dụng phải đến các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để ký
hợp đồng và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời
hạn khác hoặc được UBND thành phố đồng ý gia hạn.
- Trường hợp người được tuyển dụng không đến ký hợp đồng và nhận
việc trong thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND thành phố hủy bỏ quyết định
tuyển dụng.
- Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với
người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển
dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
4. Xét tuyển bổ sung
Trường hợp người trúng tuyển viên chức bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc
bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng đề nghị cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với
người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng
của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc người được tuyển
dụng bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng và gửi hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị tuyển bổ
sung, biên bản họp bổ sung, danh sách thí sinh không nhận nhiệm sở và danh sách
thí sinh đề nghị bổ sung gửi về Sở Nội vụ để công nhận kết quả tuyển dụng.
10
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề
có kết quả điểm bằng nhau, thì người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại
khoản 2 mục V Kế hoạch này.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức có
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức
thực hiện các nội dung sau:
1.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố gửi Sở Nội vụ phê duyệt Kế
hoạch tuyển dụng và thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục
và đào tạo thành phố Nha Trang năm học 2022-2023; tham mưu UBND thành phố
quyết định công nhận kết quả tuyển dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội
vụ.
1.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng tuyển dụng
viên chức và các Ban giúp việc theo quy định.
1.3. Thông báo tuyển dụng công khai trên một trong những phương tiện
thông tin đại chúng theo quy định; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử
thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND thành phố (42 Lê Thánh
Tôn), Phòng Nội vụ thành phố.
1.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển theo yêu cầu của
vị trí việc làm.
Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển. Thu phí dự tuyển đối với các
thí sinh theo quy định.
1.5. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên
quan đến kỳ tuyển (nếu có) theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đăng tải Kế hoạch
tuyển dụng trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Triển khai Kế hoạch tuyển dụng đến
các đơn vị trường học trực thuộc để niêm yết.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn kinh phí tổ chức tuyển dụng theo
đúng quy định của pháp luật; chủ trì kiểm tra việc sử dụng kinh phí tuyển dụng
đảm bảo đúng chế độ theo quy định hiện hành.
4. Các đơn vị trường học
- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại đơn vị.
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công (nếu có) của Hội đồng tuyển dụng.
11
5. Công an thành phố
Thực hiện bảo vệ công tác của Ban Đề thi, Tổ in sao đề thi theo quy định;
chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự đối với các địa điểm tổ chức thi vòng 2.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
thành phố Nha Trang năm 2023./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT (06b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Khánh

  
 Chăm sóc - Nuôi dưỡng
  
 Thư viện ảnh
  
 Liên kết website


  
 Lượt truy cập
  
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 03 Lê Thánh Tôn - Nha Trang
Tel: (058)3.523.875 / 3.527.247
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Hồng My - Hiệu trưởng
Quản trị website: 

Email: mnhsen@khanhhoa.edu.vn
Website: mnhsen-nt.khanhhoa.edu.vn
 Thiết kế bởi CenIT