THÔNG BÁO SỐ 3 - KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ NGOẠI TUYẾN NĂM HỌC 2023-2024
   
   

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 106/TB-MNHS Lộc Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2023
THÔNG BÁO (số 3)
Kế hoạch tuyển sinh trẻ ngoại tuyến, năm học 2023 – 2024
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2022 - 2023 số 95/KH-MNHS
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của trường mầm non Hương Sen đã được Phòng GDĐT
Nha Trang phê duyệt và kết Trường Mầm non Hương Sen thông báo đến Quí bậc Phụ
huynh học sinh chỉ tiêu tuyển sinh trẻ ngoài tuyến lứa tuổi nhà trẻ năm học 2023 –
2024, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Tất cả trẻ em trong độ tuổi 25-36 tháng (sinh tháng 8/2021 đến 01/2021)
thường trú (tạm trú) trên địa bàn thành phố Nha Trang. Cụ thể:
- Chỉ tiêu Phòng Giáo dục giao: 75 cháu/03 nhóm;
- Số trẻ hiện có (tính đến cuối tháng 5/2023): 05 cháu;
- Con ruột của giáo viên tại đơn vị tuyển mới: 01 cháu
- Số trẻ tuyển mới trên địa bàn phường Lộc Thọ: 10 cháu.
- Số trẻ tuyển mới trên địa bàn thành phố Nha Trang: 59 cháu
II. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH
Hồ sơ của trẻ vào học, gồm:
- Đơn xin nhập học;
- Sơ yếu lý lịch học sinh;
- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);
- Phiếu tiêm chủng (ban photo).
- Thẻ Bảo hiểm y tế trẻ (ban photo).
III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
- Từ 27/7/2023 đến 07/8/2023: Hội đồng tuyên sinh của trường tiến hành thu
nhận hồ sơ
- Thời gian thu nhận trong ngày, cụ thể:
+ Buổi sáng: Từ 7h30 - 10h30
+ Buổi chiều: Từ 14h30 - 16h30
- Hình thức thu nhận hồ sơ: Phụ huynh hoàn thành hồ sơ đầy đủ theo qui
định và nộp về trường cho Hội đồng tuyển sinh theo đúng thời gian qui định trên
(Hồ sơ theo biểu mẫu của nhà trường)
- Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng trường Mầm non Hương Sen Nha Trang.
- Hội đồng tuyển sinh của trường xét tuyển các trường hợp ngoài tuyến cho
đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét,
quyết định.
- Từ 25/8/2023 đến 27/8/2023: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được
vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).
Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp, phụ huynh vui lòng liên hệ trường mầm non
Hương Sen, địa chỉ số 03 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- TB trên Web, bản tin của trường;
- Hồ sơ tuyển sinh NH 2023-2024;
- Lưu: VT.
Nguyễn Thị Hồng My


  
 Chăm sóc - Nuôi dưỡng
  
 Thư viện ảnh
  
 Liên kết website


  
 Lượt truy cập
  
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 03 Lê Thánh Tôn - Nha Trang
Tel: (058)3.523.875 / 3.527.247
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Hồng My - Hiệu trưởng
Quản trị website: 

Email: mnhsen@khanhhoa.edu.vn
Website: mnhsen-nt.khanhhoa.edu.vn
 Thiết kế bởi CenIT