QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GDĐT  NHA TRANG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯƠNG SEN

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 31/QĐ-MNHS

            Lộc Thọ, ngày 02 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020 - 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-MNHS ngày 02/7/2020 của trường mầm non Hương Sen, Nha Trang về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 -2021;

Xét đề nghị của Hội đồng Liên tịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020 - 2021, gồm các Bà có tên trong danh sách đính kèm;

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tiếp nhận trẻ theo đúng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Hương Sen đã được phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang phê duyệt;

Điều 3. Các Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng tuyển sinh tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG           

- Phòng GDĐT Nha Trang;

- Hội đồng GD P.Lộc Thọ (để phối hợp);

- Như Điều 1;

- HS TS NH 2020-2021;                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                           

Đinh Thị Nhật Trinh 

DANH SÁCH

Hội đồng tuyển sinh, năm học 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-MNHS, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 của Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen )TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Thị Nhật Trinh

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Nguyễn Diệu Minh Phương

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch hội đồng

3

Phạm Thị Ngọc Trâm

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

4

Trương Thị Hòa

Phó chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra nhân dân

Thành viên

5

Lê Hồ Uyên Trang

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

6

Nguyễn Thị Yến

Bí thư Chi đoàn TNCSHCM

Thành viên

7

Ngô Thị Thúy Vân

Thư ký Hội đồng

Thành viên, thư ký

Trong danh sách này có tất cả 07 người./.


   BẢNG PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh-Năm học 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-MNHS, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 của Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen )TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Công việc được giao

1

Đinh Thị Nhật Trinh

Chủ tịch Hội đồng

- Chịu trách nhiệm chung; tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt;

- Thực hiện công tác phối hợp với Hội đồng giáo dục phường Lộc Thọ trong công tác phân diện tuyển sinh;

- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, những vấn đề phát sinh trong quá tuyển sinh.

- Thực hiện báo cáo về công tác tuyển sinh.

2

Nguyễn Diệu Minh Phương

Phó Chủ tịch Hội đồng

- Chuẩn bị các biểu mẫu, hồ sơ gửi trẻ;

- Theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ nhập học.

3

Phạm Thị Ngọc Trâm

Thành viên

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp với Hội đồng giáo dục phường Lộc Thọ trong suốt thời gian tuyển sinh.

4

Trương Thị Hòa

Thành viên

- Thu nhận, kiểm tra hồ sơ theo đúng qui định;

- Tham gia xác minh trẻ khi có yêu cầu;

- Tham gia giải quyết các khiếu nại, thắc mắc trong quá tuyển sinh.

5

Lê Hồ Uyên Trang

Thành viên

- Thu nhận, kiểm tra hồ sơ theo đúng qui định;

- Tham gia xác minh trẻ khi có yêu cầu.

6

Nguyễn Thị Yến

Thành viên

- Thực hiện giám sát công tác tuyển sinh;

- Tham gia xác minh khi có yêu cầu.

7

Ngô Thị Thúy Vân

Thành viên, thư ký

- Thu nhận, kiểm tra hồ sơ theo đúng qui;

- Thư ký các của họp của hội đồng tuyển sinh;

- Lập danh sách các cháu được tuyển.

Ngoài ra, các thành viên còn thực hiện sự phân công của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh khi có những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tuyển sinh trong thẩm quyền được giao./.

   


  
 Chăm sóc - Nuôi dưỡng
  
 Thư viện ảnh
  
 Liên kết website


  
 Lượt truy cập
  
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 03 Lê Thánh Tôn - Nha Trang
Tel: (058)3.523.875 / 3.527.247
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Hồng My - Hiệu trưởng
Quản trị website: 

Email: mnhsen@khanhhoa.edu.vn
Website: mnhsen-nt.khanhhoa.edu.vn
 Thiết kế bởi CenIT